FACEBOOK

Regulamin Olimpiady

Poniższe zasady rywalizacji mają zastosowanie do wszystkich turniejów i wydarzeń organizowanych przez LVLmind, niezależnie czy rozgrywanych online lub fizycznie. Dodatkowe zasady specyficzne dla turniejów mogą być podane na liście turniejów lub przedstawione przez arbitra przed turniejem lub w jego trakcie.

1. Postanowienia ogólne

 1. Wszyscy zawodnicy, widzowie i personel muszą zawsze przestrzegać Kodeksu postępowania.
 2. Głównym językiem jest polski. Dopuszczamy użycie języka angielskiego, tylko w przypadku gdy jeden z zawodników (obaj zawodnicy) nie jest narodowości polskiej. Prosimy pamiętać, że gracze nie mają w obowiązku używania innego języka niż polski. W sytuacji, w której zawodnikom przyjdzie zagrać z zawodnikiem nieposługującym się językiem polskim, nie można używać języka polskiego w kierunku takowego gracza. Identycznie wygląda to w odwrotnej sytuacji. W takich okolicznościach, wszelkie rozmowy muszą być prowadzone przy udziale personelu Olimpiady. Próba użycia języka, z którym dany zawodnik jest niezaznajomiony, może zostać odczytana jako incydent w ramach kodeksu postępowania.
 3.  Widzowie są zawsze mile widziani, przypomina się jednak, aby nie rozmawiali o toczącej się grze, jeśli znajdują się w zasięgu słuchu graczy. Należy również zachować ostrożność, aby nie rozpraszać graczy. Widzowie nie powinni bezpośrednio ingerować w grę, nawet jeśli zobaczą coś, co wydaje się być nielegalnym zagraniem lub przypadkiem oszustwa, ponieważ mogą nie być świadomi konkretnej sytuacji. W poważnych przypadkach zachęca się ich, aby odszukali arbitra i zwrócili uwagę na swoje wątpliwości. Mimo to powinni powstrzymać się od ingerencji w grę (arbiter zajmie się tą sprawą tak, jak uzna to za stosowne).

2. Zasady dotyczące gry

 1. Od graczy oczekuje się wysokiego poziomu uczciwości i etyki oraz odpowiedniego zachowania wobec innych zawodników i widzów. Przede wszystkim obejmuje to ukończenie wszystkich partii i nieoddawanie gry innemu graczowi (podkładanie się). Poddanie gry jest tylko możliwe w fazie pucharowej, w której dany gracz jest w pełni świadomy swojej porażki. W grach wieloosobowych gracze muszą wykonać najlepszy ruch w swojej turze. Zabronione jest podkładanie się nawet wtedy, gdy gracz miałby korzyść z zajęcia drugiego miejsca w grze. Kingmaking definiuje się jako zachowanie, gdy gracz celowo wykonuje ruch, który nie przynosi korzyści jemu samemu, a służy jedynie zapewnieniu korzyści innemu. Każde działanie, które zostanie uznane za sprzeczne z duchem regulaminu lub duchem uczciwej konkurencji, zostanie uznane za nielegalne i odpowiednio ukarane, nawet jeśli działanie to nie jest wymienione jako nielegalne w opublikowanym regulaminie. Jeśli nie masz pewności, czy działanie, które chcesz wykonać, jest legalne, skontaktuj się z sędzią.
 2. Oszukiwanie na jakimkolwiek poziomie nie będzie tolerowane, a nieznajomość zasad nie stanowi obrony – wręcz wymagamy ich znajomości. Jeśli popełnisz błąd nieumyślnie, powinieneś go podkreślić, gdy tylko sobie o tym przypomnisz. Sędzia turnieju określi, w jaki sposób należy naprawić błędy, jeśli nie zostały jeszcze usunięte.
 3. Gracze nie mogą podczas gry otrzymywać pomocy z zewnątrz (chyba, że jest to wymagane ze względu na niepełnosprawność, co należy wcześniej uzgodnić z organizatorem). Przykłady te obejmują: korzystanie z telefonu komórkowego, omawianie strategii/taktyki z inną osobą oraz w przypadku rywalizacji online uwzględniane jest wszelkie niezatwierdzone oprogramowanie/technologia mające na celu pomóc graczowi. O ile nie określono inaczej, zabronione jest również używanie artykułów piśmienniczych (np. długopisu i papieru).
 4. Podczas gier wieloosobowych domyślną zasadą rozmów przy stole jest to, że gracze nie mogą sugerować ruchów ani udzielać przeciwnikowi rad, które mogłyby wpłynąć na ich wybór ruchu. Każdy gracz powinien podejmować własne decyzje dotyczące najlepszego posunięcia dla niego samego. W przypadku niektórych turniejów to posunięcie ulega zmianie, gdy oczekuje się elementu handlu/dyplomacji.
 5. Gracze nie powinni nigdy opuszczać trwającej gry, dopóki się ona nie zakończy. Poddanie w grach wieloosobowych jest niemożliwe. Należy pamiętać, że takie gry nie pozwalają na rezygnację, a pozwolenie na poddanie gry, zaburzyło by rozgrywkę. W takim przypadku gracze muszą rozegrać grę do końca, najlepiej jak potrafią.
 6. Mecz może zostać uznany za remis, jeśli wszyscy gracze zgodzą się, że nie dojdzie do naturalnego zakończenia i wyłonienia zwycięzcy. Remisy można ustalać wyłącznie w grach o nieokreślonej długości. Gracze nie mogą zgodzić się na remis w grze z powodów innych niż fakt, że pozycja w tej grze jest rzeczywiście remisowa (np. gracze nie mogą zgodzić się na remis w celu taktycznej poprawy swojej pozycji w turnieju).
 7. Podczas rozgrywki nie wolno robić notatek, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w zasadach turnieju lub gdy sędzia turnieju nie zaleci inaczej.
 8. Wszelkie urządzenia (telefony, zegarki itp.) należy wyciszyć i umieścić w koszyku znajdującym się przy stoliku. 
 9. Podczas rozgrywania meczu, zabrania się jakiejkolwiek konsumpcji. Dopuszczamy przyjmowanie płynów, ale tylko w naczyniach posiadających zabezpieczenie (zamknięcie). 

3. Turnieje

 1. Do każdego turnieju zostanie przydzielony Arbiter Turniejowy. Będzie on odpowiedzialny za zapewnienie sprawnego przebiegu turnieju oraz za rozpatrywanie wszelkich zapytań i sporów, na które zwrócono im uwagę podczas turnieju.
 2. Zasady turniejów i terminy podane na stronie wydarzenia nie są wiążące. Wszelkie zmiany (ze względów praktycznych, ze względu na liczbę uczestników lub nieprzewidziane okoliczności, lub w celu skorygowania błędów) zostaną formalnie ogłoszone przez Arbitra Turnieju przy najbliższej możliwej okazji. Wszelkie zasady przedstawione w pokoju w danym dniu, ustnie lub wizualnie, zastępują zasady obowiązujące w Internecie. Podany czas zakończenia należy traktować wyłącznie szacunkowo.
 3. Nielegalne ruchy – Są to domyślne zasady większości gier, które nie mają własnych zasad dotyczących nielegalnych ruchów (w stosownych przypadkach obowiązują standardowe zasady gry, w razie wątpliwości poproś sędziego o wyjaśnienie).
  • Jeśli zostanie wykonany nielegalny ruch, który pozostawi grę w prawidłowym stanie (tj. grę można kontynuować od tego momentu bez żadnych problemów spowodowanych tym ruchem), wówczas przeciwnik może zaakceptować nielegalny ruch lub poprosić przeciwnika o cofnięcie ruchu i powtórzenie go. Gdy tylko przeciwnik wykona własny ruch, uważa się to za akceptację poprzedniego ruchu.
  • Jeśli zostanie wykonany nielegalny ruch, a gra będzie w nieprawidłowym stanie (tj. w grze jest coś niedozwolonego, np. dwa pionki na tym samym polu, podczas gdy można umieścić tylko jeden), to w pierwszej kolejności przeciwnik powinien powiadomić gracza o swoim błędzie, a następnie cofnąć ruch. Potem gracz może wybrać alternatywny, legalny ruch. Jeżeli zawodnik wykona drugi nielegalny ruch, należy wezwać sędziego, aby wydał orzeczenie odpowiednie do sytuacji. Sędzia może udzielić ostrzeżenia lub kary aż do poddania meczu (walkower) za nielegalne posunięcia.
 4. Potwierdzenie ruchu – Domyślną zasadą jest to, że ruch zostaje potwierdzony w momencie, gdy gracz uderzy w swój zegar. W grach bez zegara, ruch zostaje potwierdzony, gdy gracz zasygnalizuje akcję następnemu graczowi (np. słownie lub gestem). Wcześniejsze ruchy mogą zostać „cofnięte”, pod warunkiem, że nie zostały ujawnione żadne nowe informacje i żaden inny gracz nie otrzymał decyzji do podjęcia. Należy pamiętać, że w niektórych grach obowiązuje alternatywna polityka (np. niektóre gry wymuszają ruch po puszczeniu figury). Jeśli nie masz pewności co do zasad, skontaktuj się z arbitrem przed turniejem.
 5. W turniejach, w których używane są zegary, gracze powinni zakończyć swoją turę, uderzając w swój zegar tą samą ręką, która wykonała ostatnią część ich ruchu/akcji. 

4. Rozstrzyganie sporów

 1. Graczy zachęca się do skontaktowania się z arbitrem, jeśli uważają, że coś jest nie tak. Arbiter jest po to, aby im pomóc.
 2. Wszelkie spory powstałe w trakcie turnieju (w tym podczas gry) należy jak najszybciej zgłaszać Sędziemu Turniejowemu. Arbiter wysłucha, co się wydarzyło i podejmie decyzję po zapoznaniu się ze wszystkimi faktami.
 3. Jeśli gracz nie zgadza się z decyzją sędziego turnieju, może odwołać się do Sędziego Głównego (lub odpowiedniej osoby wyższego szczebla, jeśli Sędzią Głównym jest Arbiter Turniejowy). Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna. Jeżeli Sędzia Główny uzna to za stosowne, może skierować sprawę do Zarządu LVLmind w celu uzyskania konsensusu, którego decyzja również będzie ostateczna.

5. Kary

 1. Możliwe kary za naruszenie zasad obejmują (ale nie ograniczają się do)
  • Formalne ostrzeżenie
  • Kara punktów/pozycji w danej grze (np. odebranie określonej liczby punktów zwycięstwa lub spadek o jedną pozycję końcową)
  • Automatyczna przegrana gry
  • Dyskwalifikacja z turnieju
  • Dyskwalifikacja z innych wydarzeń
  • Zakaz uczestnictwa we wszelkich turniejach i wydarzeniach
 2. Jeżeli rozważana jest dyskwalifikacja z turnieju (lub kara bardziej surowa), arbiter turnieju powinien powiadomić organizatora, aby można było sprawdzić karę przed jej nałożeniem.

 3. Jeżeli zostanie uznane, że gracz uzyskał korzyść poprzez złamanie przepisu nawet po nałożeniu kary, zostaną zastosowane dalsze kary, aby zapewnić, że nie uzyskano żadnej przewagi. Łamanie zasad nigdy nie będzie korzystne dla gracza.

6. Uzupełnienie dla gier online

Poniższa sekcja dotyczy wyłącznie turniejów odbywających się online, ponieważ takie wydarzenia niosą ze sobą dodatkowe komplikacje.

 1. Aby turnieje online mogły działać, wymagane jest oprogramowanie komputerowe i aplikacje innych firm. Jeśli wystąpią błędy (bugi lub usterki), postaramy się złagodzić ich wpływ, jednak nie zawsze jest to możliwe. Gracze biorący udział w rywalizacji online muszą zaakceptować fakt, że może wystąpić błąd lub usterka, która może wpłynąć na ich szanse, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. To samo dotyczy problemów z połączeniem internetowym i błędnych kliknięć.

 2. Oczekuje się, że gracze biorący udział w turnieju online będą obecni przez cały turniej, z wyjątkiem zaplanowanych przerw przez personel organizatora.

 3. Jednoczesna gra jest dozwolona dla graczy, którzy chcą grać w więcej niż jednym turnieju na raz. Aby jednak było to możliwe, musisz mieć pewność, że podołasz dodatkowej pracy związanej z grą w obu (lub więcej) turniejach. Aktywność na innym turnieju nie będzie akceptowana jako usprawiedliwienie spóźnienia lub przekroczenia limitu czasu w turnieju.

 4. Szczegółowe informacje na temat turniejów online na platformie Board Game Arena, można znaleźć na naszej stronie o BGA, która zawiera ważne zasady i specyficzne informacje dla tych turniejów.

7. Punktacja dla gier online

1. Punktacja za pozycję:

* Rozegranie 51% i więcej meczów w turnieju – pełna punktacja za pozycję
** Rozegranie 50% lub mniej meczów w turnieju – połowa punktacji za pozycję
*** Rozegranie jednego meczu – brak punktacji za pozycję

  • 1 miejsce: 100 pkt.
  • 2 miejsce: 80 pkt.
  • 3 miejsce: 60 pkt.
  • 4 miejsce: 50 pkt.
  • 5 miejsce: 45 pkt.
  • 6 miejsce: 40 pkt.
  • 7 miejsce: 36 pkt.
  • 8 miejsce: 32 pkt.
  • 9 miejsce: 29 pkt.
  • 10 miejsce: 26 pkt.
  • 11 miejsce: 24 pkt.
  • 12 miejsce: 22 pkt.
  • 13 miejsce: 20 pkt.
  • 14 miejsce: 18 pkt.
  • 15 miejsce: 16 pkt.
  • Miejsca od 16 do 30 = punkt mniej niż pozycja wcześniej.
 1. Punktacja dodatkowa za każdy rozegrany mecz (w tym pominięty ze względu na nieobecność przeciwnika): 1 pkt.
 2. Punktacja za stawiennictwo: 5 pkt.
 3. Punktacja za brak stawiennictwa: – 5 pkt.
 4. Punktacja za mecze opuszczone (tylko po wycofaniu się): 0 pkt.
 5. Punktacja za mecze opuszczone (niepojawienie się/opuszczenie w trakcie, bez wycofania): – 1 pkt.

8. System remisów

Remis to sytuacja, w której dwóch lub więcej zawodników (par lub drużyn) ma ten sam wynik i jest w stanie zdobyć medal lub awansować do kolejnego etapu turnieju. System remisu służy do ustalenia kolejności rankingowej zaangażowanych graczy, jednakże punkty w ramach danego wydarzenia będą zawsze dzielone równo pomiędzy remisującymi graczami.

Niektóre turnieje mają własne, dedykowane dogrywki. Jeśli nie określono inaczej, zastosowane zostaną standardowe zasady dogrywki opisane poniżej.

a. Polityka idealnych wyników

 • Jeśli po rozegraniu odpowiedniej liczby rund, dwóch lub więcej graczy ma idealny turniejowy wynik (np. same zwycięstwa), gracze ci powinni rozegrać dodatkowe rundy, do czasu gdy pozostanie tylko jeden gracz z doskonałym wynikiem. Gry te są traktowane jako dodatkowe rundy turnieju. Nie zapewniają dodatkowych punktów turniejowych. Wpływają jednak na końcowe zestawienie.
 • Jeśli gracze skończyli na tym samym miejscu, ale nie osiągnęli idealnych wyników, to stosuje się wtedy system remisów.
  Idealny wynik definiuje się jako maksymalny wynik, jaki gracz mógł osiągnąć. W niektórych turniejach online (np. w trybie wieloosobowym BGA) może się zdarzyć, że gracz otrzyma mniej niż maksymalny wynik, jeśli gra nie będzie mogła zostać rozegrana z powodu braku przeciwników (tzw. pominięcie). Na potrzeby zastosowania tej zasady uznaje się, że ten gracz ma doskonały wynik.
 • W turniejach wieloosobowych wszelkie dodatkowe rundy będą rozgrywane z taką liczbą graczy przy stole, jaka była dozwolona podczas turnieju głównego. Może to wymagać zaangażowania w rundzie dodatkowej kolejnego gracza z najlepszym wynikiem, nawet jeśli ten gracz nie ma doskonałego wyniku (na przykład w turnieju, w którym gry muszą rozgrywać 3 lub 4 gracze, ale tylko 2 graczy ma doskonałe wyniki, Trzeci gracz również zostanie zaproszony do rozegrania dodatkowej rundy). Wszyscy gracze biorący udział w dodatkowej rundzie mogą poprawić swój wynik w turnieju i wszyscy mają prawo potencjalnie zakończyć turniej na lepszej pozycji.

b. Remis w wydarzeniu fizycznym

Zasady te mają zastosowanie wyłącznie w ramach LVLmind – Olimpiady Sportów Umysłowych, odbywających się na żywo, w fizycznej lokalizacji.

W przypadku turniejów dla 2 graczy (w formacie szwajcarskim), o ile nie podano inaczej:

 1. Bucholz zredukowany o 2: Suma wyników po odrzuceniu dwóch przeciwników z najniższymi wynikami.
 2. Pełny Buchholz: Jest to suma wyników przeciwników bez pominięcia żadnego przeciwnika.
 3. Progresywny: Obliczany poprzez dodanie punktów na bazie tabeli postępu
  (np. jeśli Twoje wyniki były następujące: Wygrana, Przegrana, Wygrana, Remis, wówczas Twoje wyniki progresywne wynoszą [1], [1], [2], [2,5]  to wartość „remisu”  wynosi 6,5 – suma wszystkich punktów. Za wygraną otrzymujesz 1 pkt, za remis 0,5 pkt, a za porażkę 0 pkt)


W przypadku turniejów dla 2 graczy (w formacie „każdy z każdym”), o ile nie podano inaczej:

 1. Sonneborn-Berger: jest sumą wszystkich punktów zdobytych przez przeciwników, których zawodnik pokonał oraz połowy punktów zdobytych przez przeciwników, z którymi zawodnik zremisował.
  (np. wygrałeś z 10 graczami, z 2 zremisowałeś i z 2 przegrałeś. Sumujesz punkty przeciwników z którymi wygrałeś. Następnie dodajesz do tego sumę punktów przeciwników, z którymi zremisowałeś [wcześniej każdą podzieloną na pół]. Wynik to twoje punkty remisu)
 2. Bezpośrednie spotkania: Suma punktów licząc tylko mecze pomiędzy remisującymi graczami.


W przypadku turniejów wieloosobowych, o ile nie podano inaczej:

 1. Stół finałowy w ostatniej rundzie (tj. gracz ze stołu finałowego jest w klasyfikacji przed graczami z innych stołów)
 2. Wynik w rundzie finałowej
 3. Procent najlepszych wyników przeciwników*
 4. Ilość gier wygranych
 5. Buchholz zredukowany o 2. Jeżeli remis nadal pozostaje, Buchholz jest następnie stosowany jako „usunięcie 3 najniższych przeciwników”, następnie „usunięcie 4”, „usunięcie 5” i tak dalej, aż do rozstrzygnięcia remisu. Jeśli to dalej nie pomoże, można zastosować „usuń 1”, a następnie „usuń 0”.


*Procentowy wynik najlepszego przeciwnika jest obliczany poprzez podzielenie wyniku gracza przez wynik jego najsilniejszego przeciwnika w grze (tj. wynik zwycięzcy lub jeśli dany gracz wygrał  – wynik gracza, który zajął drugie miejsce). Limit remisowy w tym remisie wynosi 110% na mecz. Procent najlepszych wyników przeciwników jest uśredniany ze wszystkich dotychczas ukończonych rund, aby obliczyć remis graczy.

Wyjaśnienia mające zastosowanie zarówno do gier dwuosobowych, jak i gier wieloosobowych:

 1. Jeśli w wieloosobowym remisie, na jakimkolwiek etapie uda się podzielić remisujących graczy na dwie lub więcej podzbiorów, gracze są klasyfikowani w tej kolejności. Jeżeli którykolwiek z tych podzbiorów nadal zawiera dwóch lub więcej graczy, traktuje się to jako nowy remis pomiędzy tylko tymi graczami. Należy wtedy wrócić do kroku nr. 1 w danej kategorii remisu.
 2. Dla systemów Buchholza i Sonneborna-Bergera: jeśli zawodnik biorący udział w remisie grał z większą liczbą przeciwników niż gracz, z którym remisuje, wówczas jego przeciwnicy najniżej sklasyfikowani są usuwani do momentu, aż wszyscy gracze będą mieli równą liczbę przeciwników do porównania.
 3. Jeżeli w trakcie turnieju konieczne będzie rozstrzygnięcie remisu w celu ustalenia losowania następnej rundy – arbiter zrobi to, jeśli uzna to za rozsądne. W przeciwnym razie gracze będą dobierani losowo. Decyzja arbitra będzie ostateczna.

c. Remis w wydarzeniu online

System stosowany gdy w turnieju nie było pominiętych meczów:

 1. Sonneborn-Berger: jest sumą wszystkich punktów zdobytych przez przeciwników, których zawodnik pokonał oraz połowy punktów zdobytych przez przeciwników, z którymi zawodnik zremisował.
  (np. wygrałeś z 10 graczami, z 2 zremisowałeś i z 2 przegrałeś. Sumujesz punkty przeciwników z którymi wygrałeś. Następnie dodajesz do tego sumę punktów przeciwników, z którymi zremisowałeś [wcześniej każdą podzieloną na pół]. Wynik to twoje punkty remisu)
 2. Bezpośrednio: Najwyższy wynik licząc tylko mecze pomiędzy remisującymi graczami.
 

W grach wieloosobowych stosujemy Pełny Buchholz (Jest to suma wyników przeciwników bez pominięcia żadnego przeciwnika), chyba że uznamy inaczej.

Należy pamiętać, że w przypadku turniejów online na platformie Board Game Arena przedstawiony remis nie zawsze jest prawidłowy. W przypadku gdy w ramach turnieju jakieś mecze zostaną pominięte, będziemy stosować TEN sposób rozwiązywania remisów (akapit REMISY).

Wyjaśnienia mające zastosowanie zarówno do gier dwuosobowych, jak i gier wieloosobowych:

 1. Jeśli w wieloosobowym remisie w jakimkolwiek etapie uda się podzielić remisujących graczy na dwie lub więcej podzbiorów, gracze są klasyfikowani w tej kolejności. Jeżeli którykolwiek z tych podzbiorów nadal zawiera dwóch lub więcej graczy, traktuje się to jako nowy remis pomiędzy tylko tymi graczami. Należy wtedy wrócić do kroku nr. 1 w danej kategorii remisu.
 2. Dla systemów Buchholza i Sonneborna-Bergera: jeśli zawodnik biorący udział w remisie grał z większą liczbą przeciwników niż gracz, z którym jest remisowany, wówczas jego przeciwnicy najniżej sklasyfikowani są usuwani do momentu, aż wszyscy gracze będą mieli równą liczbę przeciwników do porównania.
 3. Jeżeli w trakcie turnieju konieczne będzie rozstrzygnięcie remisu w celu ustalenia losowania następnej rundy – arbiter zrobi to, jeśli uzna to za rozsądne. W przeciwnym razie gracze będą dobierani losowo. Decyzja arbitra będzie ostateczna.

Zależy nam na tworzeniu najbardziej sprawiedliwych zasad na naszych i Waszych wydarzeniach, dlatego – idąc za naszym wzorem, tj. MSO, opublikowaliśmy nasz Regulamin w ramach LICENCJI CREATIVE COMMONS. Oznacza to, że możesz go dowolnie wykorzystywać i dostosowywać do swojego konwentu lub wydarzenia.

Masz pytania dotyczące korzystania z tych zasad? Napisz do nas na adres kontakt@lvlmind.org