FACEBOOK

Polityka prywatności

1.Defenicje

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, numer telefonu, nick lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Strona Internetowa – serwis internetowy Olimpiady Sportów Umysłowych – LVLmind prowadzony przez Karczmę Gier pod adresem
  https://lvlmind.org
 5. Pan, Pani, Państwo, Uczestnicy lub Użytkownicy – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Internetową lub korzystająca z jednej albo kilku funkcjonalności, o których mowa w Polityce lub której dane osobowe są przetwarzane w związku z czynnościami, o których mowa w Polityce.
 6. Umowa – porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Na umowę składają się dwa lub więcej zgodnych oświadczeń woli zmierzających do zawarcia umowy danego rodzaju (np. uczestnictwo w wydarzeniach, turniejach, Olimpiadach, Sponsoring, Patronat, Partnerstwo biznesowe, Wolontariat).

2. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Daniel Kaczyński Company z siedzibą w Elblągu („LVLmind”, „Karczma Gier” lub „My”). Nasze dane kontaktowe: Daniel Kaczyński Company, ul. Płk. Dąbka 30/6, 82-300 Elbląg, e-mail: kontakt@lvlmind.org.

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej oraz wydarzeniach organizowanych przez LVLmind
  1. LVLmind przetwarza dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających ze Strony Internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii). Dane te są zbierane w sposób automatyczny i wykorzystywane:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie Internetowej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez LVLmind jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
   2. w celu realizacji właściwych obszarów działalności LVLmind – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez LVLmind jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
   3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez LVLmind jest prawnie uzasadniony interes LVLmind polegający na badaniu aktywności Użytkowników na Stronie Internetowej, a także ich preferencji, w celu poprawiania stosowanych funkcjonalności na Stronie Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. w celu ewentualnego umożliwienia nawiązania kontaktu z właściwymi obszarami działalności LVLmind za pośrednictwem elektronicznych formularzy kontaktowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez LVLmind jest prawnie uzasadniony interes LVLmind polegający na: możliwości nawiązania kontaktu z Użytkownikami, umożliwieniu właściwej reakcji na informacje kierowane przez Użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej w związku z działalnością prowadzoną przez LVLmind, a także aktualizacji baz  LVLmind (m.in. formularz zapisów dla użytkowników) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   5. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez LVLmind roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez LVLmind jest prawnie uzasadniony interes LVLmind polegający na możliwości ochrony jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 2. Korespondencja elektroniczna oraz tradycyjna
  1.  W przypadku przesłania korespondencji w wersji elektronicznej (np. w formie e-mail) lub drogą tradycyjną, w sprawie niezwiązanej z umową między nadawcą/odbiorcą korespondencji a LVLmind, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane przez LVLmind w celu załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja, oraz prowadzenia komunikacji z tym związanej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez LVLmind jest prawnie uzasadniony interes LVLmind polegający na obsłudze sprawy, której dotyczy korespondencja skierowana do LVLmind w związku z prowadzoną przez niego działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane podają Państwo dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwi obsługę sprawy, której dotyczy korespondencja.
 3. Kontakt telefoniczny
  1.  W przypadku kontaktowania się z/przez LVLmind drogą telefoniczną, w sprawie niezwiązanej z umową między osobą kontaktującą i LVLmind, LVLmind przetwarza dane osobowe osób kontaktujących się w celu załatwienia sprawy, której dotyczy rozmowa, oraz prowadzenia komunikacji z tym związanej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez LVLmind jest prawnie uzasadniony interes LVLmind polegający na obsłudze sprawy, której dotyczy kontakt w związku z działalnością prowadzoną przez LVLmind (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane podają Państwo dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwi obsługę sprawy, której dotyczy kontakt.
 4. Portale społecznościowe, grupy, komunikatory
  1.  LVLmind przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy polubili profil LVLmind w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) oraz dołączyli do grup oraz komunikatorów, których właścicielem jest LVLmind. Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu komunikowania się ze społecznością, informowania o aktywności LVLmind oraz promowaniu różnych wydarzeń związanych z LVLmind – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes LVLmind polegający na promowaniu działalności LVLmind (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Polubienie profilu LVLmind w mediach społecznościowych, dołączenie do grup oraz komunikatorów i związane z tym przekazanie danych jest dobrowolne.
 5. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy zawartej z LVLmind
  1. Informacje dotyczące przetwarzania przez LVLmind danych osobowych osób i podmiotów współpracujących z LVLmind oraz reprezentantów i osób kontaktowych osób i podmiotów współpracujących z LVLmind w związku z umowami zawartymi z LVLmind znajdują się w oddzielnych klauzulach informacyjnych i są przekazywane przez LVLmind zgodnie z wymogami RODO (np. przy zawieraniu umowy).
 6.  Przetwarzanie danych osobowych w związku z relacjami biznesowymi
  1. W związku z prowadzoną działalnością LVLmind zbiera dane osobowe w trakcie różnych wydarzeń takich jak spotkania, konferencje i szkolenia, eliminacje, turnieje, Olimpiady, wymiana wizytówek, w celu nawiązania i utrzymywania kontaktów biznesowych oraz z uczestnikami, bądź osobami potencjalnie zainteresowanymi uczestnictwem – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez LVLmind jest prawnie uzasadniony interes LVLmind polegający na utworzeniu i prowadzeniu sieci kontaktów w związku z działalnością prowadzoną przez LVLmind (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 7. Pliki cookies
  1. W ramach Strony Internetowej LVLmind używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Państwa preferencji. Korzystanie ze Strony Internetowej bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie plików cookies. Zmiana ustawień jest możliwa w każdym momencie korzystania ze strony Internetowej. Więcej informacji na Polityka wykorzystywania plików cookies.

4. Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

 1. Okres przetwarzania danych osobowych przez LVLmind zależy od rodzaju świadczonej usługi oraz celu przetwarzania danych osobowych
 2. Co do zasady, w przypadku gdy:
  1. dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy między LVLmind i Użytkownikiem, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania (np. zakończenia uczestnictwa w ramach danej edycji Olimpiady);
   1. dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
   2. dane osobowe są przetwarzane dla prawnie uzasadnionego interesu LVLmind, dane te będą przetwarzane przez okres istnienia tego interesu lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla tych celów.
  2. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony w przypadku, gdy jest to niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i zakresie, w jakim wymagać tego będą przepisy prawa.

5. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LVLmind mają Państwo prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku powinni Państwo wskazać tę szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez LVLmind danych osobowych objętych sprzeciwem.
 2. Sprzeciw wobec marketingu: Mają Państwo prawo do zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu, bez konieczności jego uzasadniania.
 3. Mają Państwo także następujące prawa:
  1. Prawo do uzyskania potwierdzenia, czy LVLmind przetwarza Państwa dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii;
  2. Prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli:
   1. kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych przetwarzanych przez LVLmind – na okres pozwalający LVLmind sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów LVLmind, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w takim przypadku mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy LVLmind są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.


    W przypadku ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych LVLmind może je przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności LVLmind może podejmować tylko za Państwa zgodą.

  4. Prawo do przenoszenia danych: W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i dane te są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy mają Państwo prawo, aby otrzymać od LVLmind swoje dane, które dostarczyli Państwo na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Mają Państwo także prawo żądania, aby Państwa dane osobowe zostały przesłane przez LVLmind bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
  5. Prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli np.:
   1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane;
   2. zgłoszą Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych;
   3. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
   4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  6. Prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby cofnąć zgodę mogą Państwo: wysłać e-mail na kontakt@lvlmind.org lub list na adres: LVLmind – OSU, ul. Płk. Dąbka 30/6, 82-300 Elbląg.
 4. Aby skorzystać z ww. praw mogą się Państwo skontaktować z nami – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 2.1
 5. W odpowiedzi na Państwa żądanie LVLmind może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające na zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą lepiej zrozumieć zakres Państwa żądania.
 6. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Komu możemy ujawnić Państwa dane osobowe?

 1. W związku z prowadzeniem działalności przez LVLmind, dane osobowe mogą być ujawniane wybranemu personelowi LVLmind, a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz LVLmind, w tym współorganizatorom, partnerom, sponsorom, dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi prawne, pocztowe i kurierskie.
 2. Państwa dane mogą być także ujawniane sądom oraz organom publicznym w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

7. Czy przekazujemy Państwa dane poza Europejski obszar gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych?

 1. LVLmind nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. LVLmind nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Państwa wpływały.

9. Zmiany polityki prywatności

 1. Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 25 stycznia 2024 roku.