FACEBOOK

Chcąc zapewnić wszystkim uczestnikom Olimpiady równe warunki gry oraz sprawiedliwe traktowanie graczy postanowiliśmy wprowadzić Kodeks Postępowania. Wymaga się aby był on przestrzegany podczas trwania Olimpiady jak i poza nim. W tekście może pojawić się słowo turniej. Należy traktować je jako równoznaczne ze słowem Olimpiada.

Jeśli masz pytanie dotyczące określonych zasad lub wytycznych, koniecznie przeczytaj wszystkie nasze zasady. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na Twoje pytanie, wyślij do nas e-mail na adres kontakt@lvlmind.org

Dbaj o bezpieczeństwo

 • Postępuj zgodnie ze wszystkimi zasadami, regulaminami obiektu i wskazówkami personelu
 • nie rozrabiaj, nie biegaj, nie skacz, nie rzucaj i nie wykonuj innych niebezpiecznych czynności
 • Wszyscy razem wspierajcie się w utrzymaniu bezpiecznego otoczenia
 • Wszelkie problemy zgłaszaj sędziom, organizatorom bądź personelowi obiektu
 • Spożywaj posiłki w wyznaczonych do tego miejscach
 • Pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu, posiłku, śnie oraz higienie

Bądź miły

 • Szanuj granice fizyczne, społeczne oraz własność osobistą każdej osoby
 • Każdy ma prawo do własnego zdania
 • Nie nękaj, nie kradnij, nie oszukuj, nie trolluj, nie niszcz
 • Możesz być obserwatorem, ale nie ingeruj w czyjąś rozgrywkę
 • Nie bądź w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków halucynogennych lub nielegalnych narkotyków ani ich nie spożywaj

Baw się

 • Poznawaj inne osoby, zaprzyjaźnij się, wymień się kontaktami
 • Rywalizuj, ale zdrowo
 • Nie musisz być graczem, możesz być obserwatorem
 • Porażkę przyjmuj z pokorą, a zwycięstwo z należytym szacunkiem
 • Czerp radość z gry!

Każdy powinien przestrzegać podstawowych zasad zachowania, interakcji osobistych, uprzejmości i szacunku. Nękanie lub obraźliwe zachowanie nie będzie tolerowane.  Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia uczestnika zachowującego się z przyjętymi normami włącznie z brakiem zwrotu wpisowego.

Polityka przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym

Staramy się zapewnić bezpieczne środowisko, w którym każdy jest traktowany z godnością i szacunkiem. Nękanie lub niepożądane zachowanie, czy to werbalne, fizyczne, wizualne czy w jakiejkolwiek innej formie, jest surowo zabronione. Polityka przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym ma zastosowanie do wszystkich osób zaangażowanych w obsługę Olimpiady lub uczestnictwo w niej. Nie będziemy tolerować nękania kogokolwiek przez kogokolwiek, w tym przez uczestników, sędziów lub personel obiektu lub organizatora.

Nękanie definiujemy jako każde zachowanie, które zagraża osobie lub grupie lub tworzy niebezpieczne lub nietolerancyjne środowisko. Nękanie obejmuje między innymi obraźliwe komentarze werbalne lub wyrażenia niewerbalne związane z płcią, tożsamością płciową, ekspresją płciową, orientacją seksualną, niepełnosprawnością, wyglądem fizycznym, rozmiarem ciała, rasą, wiekiem lub przekonaniami religijnymi. Nękanie obejmuje także między innymi obrazy o charakterze seksualnym lub dyskryminujące w przestrzeni publicznej i quasi-publicznej (w internecie i poza nim), zastraszanie, prześladowanie, śledzenie, nękanie poprzez fotografowanie lub nagrywanie, ciągłe zakłócanie rozmów lub innych wydarzeń, niewłaściwy kontakt fizyczny, i niechcianą uwagę seksualną. Nękanie może przybierać formę komentarzy, epitetów, obelg, żartów, dokuczania, pokazywania lub omawiania materiałów pisemnych lub graficznych, ciągłego stania zbyt blisko osoby lub ocierania się o nią, bądź wręczania prezentów o charakterze niechcianym lub seksualnym. Popieranie lub zachęcanie do któregokolwiek z powyższych działań jest również uważane za Nękanie.

Nękanie nie obejmuje pełnej szacunku niezgody lub krytyki oferowanej w dobrej wierze. Pragniemy też zaznaczyć, że każdy kij ma dwa końce i wszystko działa w obie strony. Wpierw wymagaj od siebie, a następnie od drugiej strony. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia definicji zjawisk niepożądanych według własnego uznania.

Nikt nie powinien tolerować żadnego zachowania tego typu. Jeśli doświadczysz lub będziesz świadkiem nękania lub niepożądanego zachowania, powinieneś zareagować. Możesz podjąć dowolne z następujących działań:

 1. Jeżeli przy niepożądanym zjawisku czujesz się bezpiecznie i komfortowo, poproś sprawcę, aby przestał. Niezależnie od tego, czy niepożądane zachowanie jest zamierzone, czy niezamierzone, bezpośrednie wyrażenie swojego dyskomfortu sprawcy często kładzie kres temu zachowaniu.
 2. Opuść obszar. Chociaż może to być wobec Ciebie niesprawiedliwe, czasami dla Twojego bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia najlepiej będzie, jeśli zdecydujesz się opuścić dany obszar, zwłaszcza jeśli czujesz się niekomfortowo w obecności sprawcy lub jego zachowania. Po oddzieleniu się od postępowania nadal możesz zdecydować się na podjęcie dodatkowych działań.
 3. Jeśli nie czujesz się na siłach, poproś o pomoc personel organizatora lub obiektu. Taki personel możesz znaleźć praktycznie na każdym kroku.
 4. Zgłoś formalnie incydent organizatorom, na miejscu lub przez Internet. Możesz udać się do miejsca zarządzania Olimpiadą i osobiście złożyć raport o zdarzeniu. Można to również zrobić w dowolnym momencie w trakcie lub po Olimpiadzie, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@lvlmind.org
 5. Skontaktuj się z policją lub innymi właściwymi organami. Twoje zdrowie i bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy ze strony organów ścigania, służb medycznych lub innych podmiotów rządowych, nie wahaj się skontaktować bezpośrednio z tymi służbami.

Polityka przeciwdziałania Oszustwom

Olimpiada Sportów Umysłowych ma być podmiotem rzetelnym i uczciwym. Oszukiwanie nie będzie tolerowane. Uczestnicy OSU zgadzają się nie oszukiwać i rozumieją, że mogą być stosowane różne metody wykrywania oszustw, w tym komputerowa analiza ich gier. Uczestnicy wyrażają zgodę na spełnienie wszystkich naszych uzasadnionych żądań w celu ustalenia prawdziwości wyników twoich turniejów, w tym między innymi:

 • Przystąpienie do kontrolnej rozmowy w celu omówienia koncepcji gry z niezależnie wyznaczonym arbitrem.
 • Rozegranie gry demonstracyjnej w dyscyplinie, w której uczestnik brał udział, z monitoringiem kamery internetowej w trakcie rozmowy z sędzią.
 • Dostarczanie historii poprzednich gier.

Rozpatrywanie skarg

W oparciu o jakąkolwiek nieformalną lub formalną skargę lub zgłoszenie dotyczące nękania, możemy podjąć następujące kroki. Należy pamiętać, że lista ta nie jest wyczerpująca i w razie potrzeby możemy podjąć inne odpowiednie działania.

 1. Przeczytamy i przeanalizujemy wszystkie raporty.
  Dokumentujemy i przeglądamy wszystkie raporty. Ze stronami zgłaszającymi możemy kontaktować się w celu uzyskania dalszych wyjaśnień, chyba że przekazały one zgłoszenie anonimowo lub poprosiły o zaprzestanie dalszych kontaktów. Należy pamiętać, że nie udostępnimy wyników tych raportów nikomu, łącznie z osobą, która złożyła raport, chyba że jest to wymagane przez prawo.
 2. Interweniujemy jeśli i kiedy jest to stosowne.
  Możemy podjąć natychmiastowe działania w odpowiedzi na obawy dotyczące nękania, w tym między innymi odprowadzić uczestników do miejsca, w którym czują się bezpiecznie, zwrócić bilety, odwołać wydarzenie, przenieść miejsce wydarzenia, poprosić uczestników o opuszczenie określonego obszaru, usunąć sprawców z wydarzenia lub wykluczyć przestępców z Olimpiady. Zakazy i usunięcia mogą mieć charakter tymczasowy, na czas trwania określonego wydarzenia lub trwały.
 3. Kontakt z policją i pogotowiem.
  Jeżeli po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą uznamy, że należy powiadomić odpowiednie władze, możemy skontaktować się z takimi podmiotami i/lub udostępnić informacje poufne zgodnie z wymogami prawa.
 4. Ukaranie uczestników na podstawie naszych dochodzeń.
  Uczestnicy Olimpiady, u których stwierdzono naruszenie Kodeksu Postępowania, zostaną ukarani sankcjami proporcjonalnymi do powagi naruszenia. Podejmiemy wszelkie rozsądne kroki, jakie uznamy za stosowne, aby utrzymać swoją reputację świadczenia usługi w zakresie bezpieczeństwa, uczciwości i rzetelności. Sankcje te będą obejmować niektóre lub wszystkie z poniższych, chociaż nie jest to lista wyczerpująca:
  • Ustne lub pisemne ostrzeżenie
  • Wymaganie od uczestnika unikania wszelkich interakcji i fizycznej bliskości ze stroną lub zaangażowanymi stronami
  • Tymczasowe zawieszenie wszelkich wydarzeń sponsorowanych przez organizatora lub usług online
  • Stały zakaz udziału w jakichkolwiek wydarzeniach sponsorowanych przez organizatora lub usługach online
  • Natychmiastowe wydalenie z konwencji bez zwrotu kosztów
  • Zgłoszenie zdarzenia odpowiednim służbom
  • Publikacja szczegółów dla społeczności Olimpiady i/lub stron trzecich zdarzenia

Kodeks postępowania ma zastosowanie we wszystkich przestrzeniach fizycznych i internetowych znajdujących się pod kontrolą naszej organizacji. Obejmuje to między innymi miejsca wydarzeń, strony mediów czy grup społecznościowych. Czasami zostajemy poinformowani o zachowaniu uczestników (lub potencjalnych uczestników), które miało miejsce poza fizyczną lokalizacją –  w trybie online. To też stanowi rażące naruszenie naszego Kodeksu postępowania. Działania te nie muszą mieć miejsca w przestrzeniach powiązanych z Olimpiadą, aby mogły zostać uwzględnione w przypadku sankcji z naszej strony. Należą do nich między innymi:

 • Osoby, które nie uczestniczyły w Olimpiadzie, ale w przeszłości dopuściły się nadużyć i/lub znanych incydentów, które miały miejsce poza Olimpiadą i które mogą powodować ryzyko dla bezpieczeństwa uczestnika lub które mogą przyczynić się do powstania wrogiej lub nietolerancyjnej atmosfery podczas wydarzenia
 • Uczestnicy Olimpiady, których zgłoszono w związku z incydentami zewnętrznymi, w tym między innymi zachowaniem na innych wydarzeniach, groźbami lub obraźliwym zachowaniem w Internecie lub napaścią

Rozumiemy, że czasami wśród uczestników wystąpią nieporozumienia lub konflikty międzyludzkie, które niekoniecznie przerodzą się w punkt nękania lub znęcania się. Nie będziemy rozstrzygać takich sporów – prosimy o pozostawienie tych konfliktów w domu.

Nieustannie dążymy do stworzenia bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Jeśli masz jakieś sugestie, jak możemy ją ulepszyć, napisz do nas na adres kontakt@lvlmind.org

Zależy nam na tworzeniu bezpiecznych przestrzeni do wspólnej zabawy, na naszych i Waszych wydarzeniach, dlatego – idąc za naszym wzorem, tj. MSO, opublikowaliśmy nasz Kodeks postępowania i Politykę przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w ramach LICENCJI CREATIVE COMMONS. Oznacza to, że możesz je dowolnie wykorzystywać i dostosowywać do swojego konwentu lub wydarzenia.

Masz pytania dotyczące korzystania z tych zasad? Napisz do nas na adres kontakt@lvlmind.org